Regulamin zamówień na wynos oraz karty rabatowej ,,Dragon Sushi”

 Regulamin programu lojalnościowego firmy DAJANA POST­ DSD

 1. Warunki przystąpienia do programu 
  W programie promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  1. Kartę Dragon Sushi  otrzymuje każdy Kupujący (Uczestnik) który:
   • Wypełni formularz na stronie www.dragonsushi.pl
   • Pobierze aplikacje fcards
    • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loyaltyclien
    • https://itunes.apple.com/pl/app/fcards/id1357604955?l=pl&mt=8
  2. Karta zostanie aktywowana w czasie do 48h po wypełnieniu formularza
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu: DAJANA POST­ DSD oraz obecnych i przyszłych Partnerów programu zgodnie z Regulaminem.

  Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć pod adresem email:kontakt@dragonsushi.pl
 3. Informacja o celach przetwarzania
  Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami których dane dotyczą, wykonywanie umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów, marketing produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako pracodawcy lub usługodawcy.
 4. Informacja o administratorze danych
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych są podmioty wymienione w ww. klauzuli zgody, którym udzieliłam/em zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć pod adresem email:kontakt@dragonsushi.pl
 5. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą poczty elektronicznej kontakt@dragonsushi.plInformacje co do osoby aktualnie pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych można znaleźć na stronie internetowej dragonsushi.pl
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy kontakt@dragonsushi.pl
 8. Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze,

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzulumownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Informacja o profilowaniu danych osobowych
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.
 10. Zgoda na sms | mms | email
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od: Organizatora karty rabatowej dragon sushi oraz obecnych i przyszłych Partnerów, a także od podmiotów przetwarzających, które w ich imieniu będą przetwarzać dane, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 11. Zgoda na kontakt telefoniczny
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Organizatora Projektu karty rabatowej dragon sushi  oraz obecnych i przyszłych Partnerów, a także przez podmioty przetwarzające, które w ich imieniu będą przetwarzać dane,

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 12.05.2018 w następujących placówkach: Dragon Sushi ul.Rzeźnicka 29. 84-200 Wejherowo

Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w programie należy kierować na adres mailowy kontakt@dragonsushi.pl

Regulamin zamówień na wynos

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dragonsushi.pl, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
  2. Serwis internetowy jest udostępniany przez DAJANA POST­ DSD z siedzibą w Wejherowie, ul. Rzeźnicka29, 84-200 Wejherowo, NIP 5882314251.
  3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
  4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
  5. abywcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego dragonsushi.pl Użytkownikom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  7. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 2. DEFINICJE
  1. Usługodawca – DAJANA POST­ DSD z siedzibą w Wejherowie, ul. Rzeźnicka29, 84-200 Wejherowo, NIP 5882314251 .
  2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Regulaminu.
  3. Restauracja – restauracja, będąca częścią DAJANA POST­ DSD z siedzibą w Wejherowie, ul. Rzeźnicka29, 84-200 Wejherowo, NIP 5882314251, która oferuje swoje produkty w serwisie www.dragonsushi.pl
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Restaurację na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
  5. Umowa – umowa zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą, upoważniająca Użytkownika do korzystania z rynku internetowego oraz udostępnionych na niej przez Usługodawcę produktów i usług zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  1. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych ofert oraz rejony geograficzne, w których dostarczane są Usługi, były jak najbardziej aktualne, jednak może zdarzyć się sytuacja, w której dany produkt będzie tymczasowo niedostępny. Usługodawca zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż 60 minut po złożonym zamówieniu.
  2. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową  pod adresem restauracja@dragonsushi.pl .
  3. W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Restauracji.
  4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Restauracji, dostępny pod adresem: www.dragonsushi.pl
  5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 4. PŁATNOŚCI
  1. Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Usługodawcę (w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym) albo za pomocą płatności internetowych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.
  2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
  3. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
  4. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia do Restauracji, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
  5. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
  6. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
  2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
  3. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. Dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail)
   2. przedmiot reklamacji;
   3. okoliczności uzasadniające reklamację.
   4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: restauracja@dragonsushi.pl wpisując w temacie wiadomości: “Reklamacja”
   5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji;